دین گریزی یا دین گزینی؟

مهر ۸م, ۱۳۸۸

دین گریزی یا دین گزینی؟ 

 امروزه فرار از دین بیشتر بخاطر نوع نگاه ها به مساله ای به نام دین است و تا این نگاه ها اصلاح نشود نمی توان انتظار داشت که انسان هایی دین مدار داشته باشیم.

بقول استاد صفایی اگر معاد و پاداش را انتقام بدانیم که اگر گناه کردیم می سوزانندمان نه اینکه اگر گناه کنیم می سوزیم، مطمئنا فرار از دین بهترین راه است. در حالی که اگر بدانیم دین آمده است تا انسان را به سعادت حقیقی برساند آنگاه دین را انتخاب می کنیم و تمام سختی های راه را به خاطر رسیدن به این خوشبختی تحمل می کنیم.

برچسب:
ارسال شده در روزنوشت | نظرات (۰)

گذاشتن یک پاسخ